مهلت ارسال مقالات 1400-05-15
تاریخ برگزاری 09-10 شهریور 1400