جلسه شورای راهبردی چهاردهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

جلسه شورای راهبردی

چهاردهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

در تاریخ 1402/8/28 برگزار گردید.

30 آبان 1402