به منظور اطلاع بیشتر از محتوای همایش،  علاوه بر اطلاعات موجود در فراخوان،  فایل "طرح بانکداری"  نیز در لینک (پیوست برای آگاهی بیشتر از حوزه موضوعی مقالات، قابل دریافت می باشد.