اعضاء کمیته علمی سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

جناب آقای دکتر فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر اکبر کمیجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیرگروه مدیریت امور بانکی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر احمد شعبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر محمد امیدی­ نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر حسن گلمرادی، معاون اداری و مالی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای فریبرز یزدان­ پناه، مشاور رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای مهندس حسن کوهی، مدیر امور آموزشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر ایمان عابدینی، مدیر فناوری اطلاعات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر رضا حبیبی، مدیر آموزش­های حرفه­ای مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر سیاوش گلزاریان­ پور، مدیر امور پژوهشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر علی ملکی، عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر اسماعیل میرزایی، عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

سرکار خانم دکتر زینب رجبی، عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

سرکار خانم دکتر مریم ابراهیمی، عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران