اعضاءکمیته اجرایی سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

جناب آقای دکتر فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر محمد امیدی­ نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر حسن گلمرادی، معاون اداری و مالی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای فریبرز یزدان­ پناه، مشاور رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر ایمان عابدینی، مدیر فناوری اطلاعات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

سرکارخانم لیلا قدیری، مدیر امور اداری و پشتیبانی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای رضا حسین ­پور، مدیر امور مالی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای دکتر سیاوش گلزاریان ­پور، مدیر امور پژوهشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

جناب آقای رضا کمالی، رئیس دایره همایش­ های مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران