راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای نویسندگان  (سال 1403)

 نویسندگان، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی هستند و متعهد هستند تا نمایی دقیق از پژوهش انجام شده و نیز بحث عینی در خصوص اهمیت پژوهش، ارائه کنند. همچنین باید دقت ویژه در ارائه خواص یا ویژگی‌های مرتبط با پژوهش خود یا یافته‌ها و تفسیر آن‌ها داشته باشند. مفروضات، تئوری‌ها، روش‌ها، شاخص‌ها و طرح‌های پژوهش مرتبط با یافته‌ها و تفسیرهای کار آن‌ها، باید آشکار و عنوان شوند.

 قابل ذکر است که داوری مقالات همایش، به‌صورت بسته می‌باشد.

     خواهشمند است از آنجا که فایل اصل مقاله برای داوران جهت ارزیابی ارسال می‌گردد به هیچ عنوان نام نویسنده یا نویسندگان بر روی فایل و یا داخل فایل (اصل مقاله) قرار نگیرد. مشخصات نویسندگان به‌صورت فارسی و انگلیسی در فایلی به نام (مشخصات نویسندگان) آورده شود.

 

عنوان
قلم
اندازه
نوع قلم
 عنوان مقاله BNazanin  ۱۳  پررنگ
 متن چکیده فارسی  BNazanin  ۱۱  نازک

 متن چکیده انگلیسی

 Times New Roman  ۱۱  نازک
 کلمات کلیدی فارسی  BNazanin  ۱۰  نازک
 کلمات کلیدی انگلیسی   Times New Roman  ۱۰  نازک
 عنوان بخش‌ها  BNazanin  ۱۳  پررنگ
 عنوان زیربخش‌ها  BNazanin  ۱۲  پررنگ
متن اصلی  BNazanin  ۱۳  نازک
 زیرنویس فارسی  BNazanin  ۱۰  نازک
 زیرنویس انگلیسی   Times New Roman  ۹  نازک
 عنوان جدول‌ها و نمودارها  BNazanin  ۱۱  پررنگ
 متن فارسی داخل جدول‌ها  BNazanin  ۱۱  نازک
 متن انگلیسی داخل جدول‌ها   Times New Roman  ۹  نازک
 منابع فارسی  BNazanin  ۱۳  نازک
 منابع انگلیسی   Times New Roman  ۱۲  نازک

 تعهدنامه  (ارسال تعهدنامه جهت بررسی مقاله، الزامی می‌باشد.)